LeasePlan logo

Eigen bijdrage werknemer

Veelgestelde belastingvragen

Fiscale regels roepen verschillende vragen op. Wij hebben hieronder de meestgestelde vragen mbt "Eigen bijdrage werknemer" voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen over andere onderwerpen:

Als de werknemer een vergoeding moet betalen voor het gebruik van de auto voor privédoeleinden (eigen bijdrage) dan mag deze eigen bijdrage in mindering worden gebracht op de bijtelling. Als de eigen bijdrage groter is dan het bedrag van de bijtelling, dan leidt dit niet tot een aftrek.

  1. Tot 2006 maakten de werknemers in hun aangifte inkomstenbelasting geen onderscheid tussen de reden(en) waarvoor de eigen bijdrage wordt betaald; elke eigen bijdrage werd waarschijnlijk in mindering gebracht op de bijtelling. Hoe wordt er vanaf 2006 mee omgegaan?

  2. Is het van belang waarvoor de eigen bijdrage wordt betaald?

  3. Als een werknemer deeltijd werkt en hierdoor een extra vergoeding moet betalen aan de werkgever, kan deze vergoeding dan ook in mindering worden gebracht op de bijtelling?

  4. Kwalificeren betalingen aan derden die gemaakt worden door een werknemer in verband met kosten van de auto van de zaak (bijvoorbeeld brandstofkosten in het buitenland, huur van een garage of tolgelden) als een eigen bijdrage voor privégebruik?

1. Tot 2006 maakten de werknemers in hun aangifte inkomstenbelasting geen onderscheid tussen de reden(en) waarvoor de eigen bijdrage wordt betaald; elke eigen bijdrage werd waarschijnlijk in mindering gebracht op de bijtelling. Hoe wordt er vanaf 2006 mee omgegaan (vanaf 2006)?
Vanaf 2006 kan de werkgever in de loonaangifte geen onderscheid meer maken tussen de verschillende redenen waarvoor de eigen bijdrage wordt betaald. De werkgever moet zelf beoordelen of de eigen bijdrage geheel, gedeeltelijk of niet in mindering mag worden gebracht op de bijtelling. De kwalificatie van een eigen bijdrage is feitelijke afhankelijk van de omschrijving in de auto- of leaseregeling. Een eigen bijdrage voor privégebruik mag best zijn opgebouwd uit verschillende componenten. Als de werkgever en werknemer de totale eigen bijdrage als een vergoeding voor privégebruik aanmerken, dan kan deze volledig in mindering worden gebracht op de bijtelling.

naar boven

2. Is het van belang waarvoor de eigen bijdrage wordt betaald?
Ja, dat is van belang. Alleen een vergoeding voor privégebruik mag in mindering worden gebracht op de bijtelling. De kwalificatie van een eigen bijdrage is feitelijk afhankelijk van de omschrijving in de auto- of leaseregeling. Als werkgever en werknemer schriftelijk overeenkomen dat de werknemer periodiek een algemene, niet nader gespecificeerde bijdrage voor privégebruik moet betalen, dan kan deze bijdrage volledig in mindering worden gebracht op de bijtelling.

Met andere woorden, bijdragen voor parkeerkosten, accessoires, een hoger leasebedrag voor een auto uit een duurdere klasse, de afkoopsom van het leasebedrag bij het einde van de dienstbetrekking en een vast bedrag per gereden privékilometer, kunnen in mindering worden gebracht wanneer is beschreven dat deze kosten als eigen bijdrage voor privégebruik worden aangemerkt.

Tot slot, kosten die werknemers aan anderen dan aan de werkgever betalen, zijn bijvoorbeeld brandstofkosten, tolgelden, huur of huurwaarde van de garage of onderhoudskosten ti