Autobelastingen

Over (auto)belastingen ontstaan al snel vragen. Zeker wanneer ze regelmatig veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de wettelijke regels voor bijtelling, motorrijtuigenbelasting of BPM. Om u duidelijkheid te geven, vindt u op deze pagina alles met betrekking tot de belastingen waarmee u te maken krijgt als u een auto least. 

 

 

 

 

Autobelastingen gewijzigd bent u al op de hoogte?

Autobelasting 2017 tot en met 2020

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen gewijzigd. In ons advies Autobelastingen 2017 tot en met 2020 leest u alles over de wijzigingen en wat het voor u betekent. 

 • Alles over de nieuwe bijtellingsregels
 • Hoe zit het met de wegenbelasting?
 • Wat gebeurt er met de BPM?

Download e-paper

Autobelastingen vanaf 2017

De Autobrief 2 is op 5 juli jl. goedgekeurd door de Eerste Kamer. Dat betekent dat u vanaf 2017 met een aantal wijzigingen te maken krijgt. We hebben de belangrijkste wijzigingen voor u samengevat. Bent u op zoek naar advies over deze wijzigingen? Download dan ons adviesdocument Autobrief 2.

Bijtelling

Per 1 januari 2017

 • Wordt de fiscale bijtelling een stuk eenvoudiger.
 • Geldt er een bijtellingspercentage voor nul-emissieauto's van 4%.
 • Geldt er voor alle overige voertuigen het nieuwe algemene bijtellingspercentage van 22% (was 25%). Deze percentages gelden alleen voor nieuwe leaseauto's die in 2017 gaan rijden.
 • Voor alle auto's die vóór 2017 op kenteken zijn gezet, geldt het bijtellingspercentage zoals gold in het jaar van afgifte kenteken. Dit betekent dat een leaseauto uit 2015 een bijtelling van 25% houdt.

 

 • De bijtelling geldt in alle gevallen gedurende een periode van 60 maanden.
 • Let op: voor auto's die voor 2017 zijn ingezet geldt, ook na het verstrijken van 60 maanden, het algemene bijtellingspercentage van 25%. Met uitzondering van nul- emissie auto's (volledig elektrisch en waterstof) waarvoor 7% bijtelling geldt.

 

 

Per 1 januari 2019

 • Geldt voor nulemissieauto's, die voor het eerst worden ingezet vanaf 1 januari 2019, het verlaagde bijtellingspercentage van 4% over de eerste €50.000 van de catalogusprijs. Op het deel van de catalogusprijs boven €50.000 geldt het algemene bijtellingspercentage van 22%. Dit maximale bedrag geldt niet voor auto’s die worden gevoed met waterstof.


Motorrijtuigenbelasting

Per 1 januari 2017

 • Worden de MRB-tarieven met 2% verlaagd voor alle personenauto's en bestelauto's voor particulieren.
 • Gelden aanpassingen in het MRB ook voor rijdende auto's die voor de datum van wijziging zijn afgeleverd.
 • Worden nul-emissieauto's volledig vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting tot en met het jaar 2020.
 • Blijft het halftarief voor hybrides van kracht tot en met 2020.
 • Vervalt de gewichtscorrectie van 125 kg op het gewicht van hybride personenauto's, maar niet voor hybride bestelauto's.


Per 1 januari 2019

 • Geldt een toeslag van 15% in de motorrijtuigenbelasting voor vervuilende dieselpersonen- en dieselbestelauto’s (met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km of bestelvoertuigen van 12 jaar en ouder). (Zie tabel)

BPM

 • Auto's met nul-emissie blijven vrijgesteld van BPM.
 • Vanaf 2017 tot en met 2020 wordt de BPM stapsgewijs afgebouwd.
 • De vaste basisvoet gaat omhoog van €175 naar €350 per auto, ongeacht CO2-uitstoot. Hybrides en nul-emissieauto's uitgezonderd.
 • Er geldt een aangescherpte CO2-tabel voor het bepalen van de hoogte van de BPM.

Benieuwd hoe u het beste om kan gaan met de aanstaande veranderingen? Download hieronder ons adviesdocument Autobrief 2.

Wat is bijtelling?

 

De bekendste belasting is natuurlijk de bijtelling (loonbelasting). Als u in een auto van de zaak per kalenderjaar meer dan 500 privékilometers rijdt, moet uw werkgever een bedrag bij uw loon optellen. 

De fiscus beschouwt het privégebruik als een voordeel dat u geniet en ziet dit voordeel als loon dat niet in geld is uitbetaald (loon in natura). Het bedrag dat wordt opgeteld bij uw loon is de "bijtelling".  

De hoogte van de bijtelling hangt af van de catalogusprijs en de CO2-uitstoot van de auto. Als u in een zuinige auto rijdt, geldt een lagere bijtelling. De peildatum om te kunnen bepalen welk bijtellingspercentage geldt, hangt af van het moment waarop de auto voor het eerst geregistreerd is op kenteken. De werkgever is verplicht over de bijtelling loonheffingen in te houden en te betalen. Uw nettoloon is door de bijtelling dus lager.

Meer over Bijtelling:

Wat is Motorrijtuigenbelasting?

Een bekende belasting is de motorrijtuigenbelasting of zoals het ook wel eens wordt genoemd, de ‘wegenbelasting’. De motorrijtuigenbelasting betaalt u als u een houder bent van een motorrijtuig.

De hoogte van deze belasting wordt bepaald door de overheid en is afhankelijk van het soort voertuig dat u rijdt. Deze belasting wordt betaald aan de Belastingdienst meestal per kwartaal. Sommige voertuigen hebben een vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting, bijvoorbeeld auto’s zonder CO2-uitstoot of voor specifieke motorrijtuigen, zoals ambulances, vuilniswagens etc.

man oranje map

Veel gestelde vragen over BPM

Wanneer wordt BPM geheven?

Voor de BPM gelden onder andere de volgende belastbare feiten:

 • De registratie van een personenauto, motorrijwiel of bestelauto in Nederland.
 • De registratie van een niet-geregistreerde dan wel vrijgestelde auto die is omgebouwd tot een niet-vrijgestelde auto of, als er geen nieuw kenteken is afgegeven, de aanvang van het gebruik als personenauto in Nederland van die omgebouwde auto. Bijvoorbeeld als een vrijgestelde personenauto met elektromotor is omgebouwd tot een auto met benzinemotor of als een bestelauto wordt omgebouwd tot een personenauto.
 • De aanvang van het gebruik van de Nederlandse openbare weg, als een niet-geregistreerde personenauto, of een niet-geregistreerd motorrijwiel (bijvoorbeeld een personenauto met een buitenlands kenteken), feitelijk ter beschikking staat van een in Nederland wonende natuurlijke persoon of gevestigd lichaam (bijvoorbeeld B.V. of N.V.).

Vaak registreert de importeur een nieuwe personenauto of een nieuw motorrijwiel en loopt de feitelijke heffing van de bpm via de importeur.

Wanneer is sprake van een vrijstelling voor de BPM voor bestelauto’s?

De wet op de BPM kent een aantal specifieke vrijstellingen. Hieronder lichten we een aantal toe. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst.

Wanneer is sprake van een werknemersvrijstelling voor de BPM?

Werknemers van in het buitenland gevestigde ondernemingen kunnen onder voorwaarden een werknemersvrijstelling van bpm krijgen voor personenauto’s, bestelauto’s en motoren die in het buitenland zijn geregistreerd. Hoofdvoorwaarde voor deze vrijstelling is dat het

motorrijtuig door een in het buitenland gevestigde werkgever ter beschikking is gesteld aan een in Nederland wonende werknemer. De vrijstelling dient vooraf aangevraagd te worden via een formulier dat te vinden is op de website van de Belastingdienst.

Wanneer is sprake van een werkgeversvrijstelling voor de BPM?

Ook werkgevers van in buitenland gevestigde ondernemingen die woonachtig zijn in Nederland kunnen onder voorwaarden een werkgeversvrijstelling van bpm krijgen voor motorrijtuigen met een

buitenlands kenteken. De vrijstelling dient wederom vooraf aangevraagd te worden. Het formulier hiervoor kunt u downloaden via de website van de Belastingdienst.

Wanneer is sprake van een ondernemersvrijstelling voor de BPM?

Ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van betaling van bpm. Om in aanmerking te komen voor deze vrijstelling moet u in ieder geval:

 • ondernemer zijn zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968;
 • geen ondernemer zijn zoals bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;
 • de bestelauto voor meer dan 10% van de gereden kilometers per jaar voor zijn onderneming gebruiken;
 • de bestelauto hebben ingericht als bestelauto conform de fiscale eisen (deze kunt u vinden op de website van de Belastingdienst) en deze dus niet voor het vervoer van personen gebruiken.

Indien u de bestelauto leaset moet u ook een ondernemersverklaring tekenen. Een onjuiste of onvolledige ondernemersverklaring heeft tot gevolg dat de vrijstelling van bpm voor de bestelauto komt te vervallen en dat boetes kunnen worden opgelegd.

Overigens is het niet van belang of u geheel of gedeeltelijk voor de btw vrijgestelde prestaties verricht. Dit betekent dat ook verenigingen, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen in aanmerking kunnen komen voor de vrijstelling van bpm voor bestelauto’s, indien u voor de omzetbelasting als ondernemer bent aangemerkt.

Wanneer is sprake van een vrijstelling voor de BPM voor kortstondig gebruik?

Nederlandse inwoners (ingeschreven in een gemeentelijke basisadministratie) die rijden op de Nederlandse wegen met een auto, bestelauto of motor (motorrijtuig) dat is geregistreerd buiten Nederland, moeten in principe bpm betalen. Alleen als sprake is van kortstondig gebruik, dat wil zeggen dat het motorrijtuig maximaal 2 weken in Nederland wordt gebruikt, is vrijstelling van bpm mogelijk. Om die vrijstelling te krijgen is het nodig dat hiervan een elektronische melding van wordt gedaan via de website van de Belastingdienst. De vrijstelling voor de bpm geldt alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een personenauto, bestelauto of motor die een buitenlands kenteken heeft en in het buitenland is gehuurd, geleaset of geleend
 • Het kenteken van de auto waarvoor vrijstelling wordt gevraagd moet op grond van de Wegenverkeerswet in Nederland mogen rijden
 • De vrijstelling gaat in op de begindatum die op het formulier staat vermeldt, dit is de datum waarop voor het eerst met het motorrijtuig op de Nederlandse weg komt
 • Er mag 1x per jaar voor hetzelfde motorrijtuig 2 weken vijstelling worden aangevraagd
 • Als tijdens de vrijstellingsperiode niet meer aan de voorwaarden wordt voldaan, vervalt de vrijstelling en moet direct aangifte worden gedaan bij een bpm-aangiftepunt. Er dient dan bpm betaald te worden vanaf de eerste dag dat het motorrijtuig in Nederland is gebruikt

Wat is rest-BPM?

Als er binnen vijf jaar na de registratie van de bestelauto niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een vrijstelling, dan moet er rest-bpm worden afgedragen. Dit geldt ook wanneer de auto binnen de hiervoor genoemde periode door de ondernemer wordt verkocht aan een particulier.

Vanaf vijf jaar na eerste registratie kan de bestelauto zonder bpm worden doorverkocht aan een particulier.

Wanneer geldt een teruggaaf van BPM?

Voor sommige personenauto’s en motorrijwielen kan de bpm worden teruggevraagd. Daartoe moet een verzoek worden ingediend bij de belastinginspecteur.

Onder bepaalde voorwaarden is teruggaaf van bpm onder meer mogelijk voor de volgende motorrijtuigen:

 • taxi’s
 • (dieren)ambulances, brandweerauto’s, politieauto’s
 • geldtransportauto’s
 • auto’s bestemd voor gevangenenvervoer
 • autobussen ingericht voor groepsvervoer van rolstoelgebruikers
 • lijkwagens

Ook voor de bpm op bestelbussen die zijn ingericht voor het vervoer van gehandicapte personen, kan onder voorwaarden een teruggaaf worden verleend. De bpm wordt verrekend in plaats van terugbetaald.

Voorwaarde is wel dat eerst een bpm-aangifte wordt ingediend. De bpm die op aangifte moet worden voldaan, wordt vervolgens verrekend met het bedrag van de teruggaaf indien daar in de aangifte om wordt verzocht.

Exporteert u een auto naar het buitenland, dan kan rest-bpm terug worden teruggevraagd. De voorwaarden voor teruggaaf bij export zijn als volgt:

 • het motorrijtuig heeft op of na 16 oktober 2006 een Nederlands kenteken gekregen
 • het motorrijtuig is geen schadevoertuig
 • het motorrijtuig is rijwaardig
 • het motorrijtuig wordt opnieuw in een andere EU-lidstaat of in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen geregistreerd
 • het motorrijtuig is met de status 'Export' bij de RDW geregistreerd

Veel gestelde vragen over BTW

Welke componenten van het leasetarief kunnen mogelijk BTW vrij gefactureerd worden door de leasemaatschappij aan de klant?

Dat zijn de componenten: motorrijtuigenbelasting (ook wel houderschapsbelasting genoemd), afschrijving van BPM en assurantiekosten (verzekeringspremies).

Wat zijn de fiscale eisen om de motorrijtuigenbelasting BTW vrij gefactureerd te krijgen door de leasemaatschappij aan de klant?

Goedgekeurd is dat bij de lease van motorrijtuigen de motorrijtuigenbelasting in mindering wordt gebracht op de leaseprijs. De motorrijtuigenbelasting moet dan afzonderlijk worden gefactureerd door de leasemaatschappij aan de klant en mag niet hoger zijn dan het door de leasemaatschappij aan de Belastingdienst betaalde bedrag.

Wat zijn de fiscale eisen om “afschrijving BPM” BTW vrij gefactureerd te krijgen door de leasemaatschappij aan de klant?

Er moet voldaan worden aan de volgende eisen:

 • Er is sprake van een leasecontract van minimaal een jaar;
 • De leasemaatschappij draagt feitelijk de BPM af;
 • De BPM wordt op een door de wet voorgestelde wijze berekend en doorbelast aan de klant door de leasemaatschappij;
 • Het kenteken staat op naam van de klant;
 • De posten zullen apart worden vermeld op de factuur.

Wat zijn de fiscale eisen om assurantiekosten BTW vrij gefactureerd te krijgen?

Assurantiekosten/verzekeringspremies kunnen zonder BTW worden gefactureerd mits de kosten door de leasemaatschappij worden betaald aan een andere ondernemer/externe verzekeraar (bijvoorbeeld Euro Insurances) en deze kosten 1-op-1 worden doorbelast aan de klant en dus geen winstmarge wordt behaald door de leasemaatschappij.

Waarom wordt Nederlandse BTW geheven over buitenlandse brandstoftankingen?

LeasePlan wordt in de huidige fiscale handelswijzen van de Europese lidstaten in principe niet beschouwd als (eind)gebruiker van de buitenlandse tanking en kan buitenlandse BTW daarom zelf niet terugvorderen van de buitenlandse fiscus op de facturen van haar buitenlandse leveranciers (zijnde de oliemaatschappijen/tankstations). LeasePlan levert brandstof door en wij moeten daarom 21% btw over de brandstoflevering in rekening brengen omdat dit vanuit Nederlands optiek een btw belaste prestatie is. Met andere woorden: er wordt Nederlandse BTW over de buitenlandse BTW berekend.

Daarnaast is het feitelijk niet mogelijk dat de buitenlandse BTW wordt teruggevraagd in het buitenland omdat:

 • niet aan de factuurvereisten wordt voldaan in de gehele keten van levering van brandstof, wat noodzakelijk is om teruggaaf van buitenlandse BTW te kunnen claimen;
 • ieder EU-land een eigen invulling geeft aan EU-regelgeving op dit gebied zodat in de praktijk verschillen bestaan in de handelwijzen op het gebied van de BTW verrekeningen op brandstofleveringen. Er zijn bijvoorbeeld arresten gewezen door het Europese Hof van Justitie op dit gebied (Auto Lease Holland Arrest) en niet ieder land volgt de uitspraak van het arrest (waaronder Nederland). De handelswijze van LeasePlan is fiscaal in ieder geval juist en toegestaan.

Veel gestelde vragen over wonen in Nederland, rijden met een buitenlands kenteken

Ik woon in Nederland maar rijd in een voertuig met een buitenlands kenteken in Nederland, moet ik autobelastingen (BPM en MRB) betalen in Nederland?

Ja, de hoofdregel is dat als u op de Nederlandse wegen rijdt met een voertuig (auto, bestelauto of motor) dat is geregistreerd buiten Nederland, u Nederlandse BPM en MRB moet betalen als u een ingezetene bent van Nederland en ingeschreven bent in de gemeentelijke basisadministratie in Nederland. Er kunnen echter vrijstellingen gelden voor de MRB en BPM. Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. De belangrijkste vrijstellingen die kunnen gelden, treft u hieronder aan.

Let op: voor een volledig overzicht raden wij u aan om contact op te nemen met de Belastingdienst. We hebben namelijk geen volledig overzicht van alle vrijstellingen op onze website gepubliceerd.

Ik woon in Nederland, werk in het buitenland en heb een voertuig met buitenlands kenteken ter beschikking gekregen van mijn buitenlandse werkgever, moet ik Nederlandse BPM en motorrijtuigenbelasting betalen?

De hoofdregel is dat u in beginsel altijd autobelastingen (BPM en MRB) betaalt als u gebruik maakt van de Nederlandse autowegen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Of er een vrijstelling van toepassing kan zijn in uw situatie, hangt af van een aantal omstandigheden.

Indien u voldoet aan de volgende voorwaarden, komt u in aanmerking voor een vrijstelling voor de BPM en MRB:

 • U woont in Nederland en werkt voor een buitenlandse werkgever; en
 • Uw buitenlandse werkgever stelt u een voertuig met een buitenlands kenteken ter beschikking; en
 • Uw werkgever verklaart dat het voertuig hoofdzakelijk (is meer dan 50%) bestemd is voor uw werk buiten Nederland. Een kilometerregistratie wordt niet verplicht gesteld (de verklaring van de werkgever dekt dit) maar is wellicht raadzaam om mogelijke discussies met de Belastingdienst te alle tijde te voorkomen.
 • Alleen u of uw inwonende gezinsleden mogen met het voertuig met buitenlandse kenteken in Nederland uitsluitend gebruik maken van de autowegen; en
 • U heeft als gevolg van de arbeidsverhouding tussen u en uw werkgever in beginsel geen invloed kunnen uitoefenen op de beslissing in welk land het voertuig werd geregistreerd.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling voor de autobelastingen aanvragen via de website van de Belastingdienst middels een formulier. Bij die aanvraag stuurt u naast het ingevulde formulier de volgende documenten mee:

 • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst; en
 • Een kopie van de oprichtingsakte en statuten van het in het buitenland gevestigde bedrijf; en
 • Een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden; en
 • Een kopie van het inschrijvings- of kentekenbewijs; en
 • Een kopie van een loonstrook of salarisafrekening; en
 • Een kopie van het eigendomsbewijs, lease- of huurcontract van het voertuig’en
 • Een ondertekende verklaring van uw werkgever waaruit blijkt:
  • dat u als werknemer bij hem in dienst bent; en
  • welke functie u heeft; en
  • dat u het voertuig hoofdzakelijk gebruikt voor uw werkzaamheden buiten Nederland.

Mocht u niet meer aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan heeft u de verplichting dit te melden aan de Belastingdienst. De vrijstelling zal dan worden ingetrokken.

(Werkgeversvrijstelling): Ik woon in Nederland, ben géén werknemer maar heb een onderneming in het buitenland en rijd in een voertuig met buitenlands kenteken, moet ik Nederlandse BPM en motorrijtuigenbelasting betalen?

De hoofdregel is dat u in beginsel altijd autobelastingen betaalt als u gebruik maakt van de Nederlandse autowegen, tenzij er een vrijstelling van toepassing is. Of er een vrijstelling van toepassing kan zijn in uw situatie, hangt af van een aantal omstandigheden.

Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, lijkt u in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor de Nederlandse BPM en motorrijtuigenbelasting:

 • U woont in Nederland en u hebt een onderneming in het buitenland (dit betekent dat u in het buitenland of een éénmanszaak hebt of lid bent van een maatschap, of bestuurder, vennoot of aandeelhouder bent van een vennootschap); en
 • U hebt een voertuig met een buitenlands kenteken; en
 • U gebruikt dit voertuig voor ten minste 50% zakelijk buiten Nederland. Hierbij telt het woon-werkverkeer niet mee.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een vrijstelling aanvragen via de website van de Belastingdienst middels een formulier. Bij die aanvraag stuurt u naast het ingevulde formulier de volgende documenten mee:

 • Een kopie van de oprichtingsakte en statuten van het in het buitenland gevestigde bedrijf; en
 • Een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan zes maanden; en
 • Documenten waaruit blijkt wie beslissingsbevoegd is; en
 • Een kopie van het inschrijvings- of kentekenbewijs; en
 • Een kopie van het eigendomsbewijs, lease- of huurcontract van het voertuig;
 • Een kilometerregistratie* waaruit blijkt dat u het voertuig voor ten minste 50% van uw werkzaamheden buiten Nederland gebruikt.

*Hebt u nog geen kilometerregistratie, maar kunt u wel een schatting maken van het aantal kilometers dat u voor uw werk gaat rijden? Lever dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting in. De Belastingdienst controleert achteraf uw kilometeradministratie.

Mocht u niet meer aan bovenstaande voorwaarden voldoen, dan heeft u de verplichting dit te melden aan de Belastingdienst. De vrijstelling zal dan worden ingetrokken.

(Vrijstelling kortstondig gebruik buitenlands kenteken): Ik woon in Nederland en zal maximaal 2 weken rijden in een voertuig met een buitenlands kenteken in Nederland, ben ik Nederlandse autobelastingen verschuldigd?

U en uw inwonende gezinsleden worden gezien als 1 aanvrager voor de vrijstelling kortstondig gebruik. Een aanvrager kan maar 1 keer per jaar 2 weken vrijstelling krijgen voor hetzelfde voertuig. De vrijstelling dient aangevraagd te worden vóórdat u met het voertuig met buitenlands kenteken de openbare wegen in Nederland opgaat.

 1. 1. Het gaat om een personenauto, motor of bestelauto (motorrijtuig) die een buitenlands kenteken heeft en in het buitenland is gehuurd, geleaset of geleend.
 2. 2. Het motorrijtuig wordt maximaal 2 weken in Nederland gebruikt.
 3. 3. Het motorrijtuig wordt gebruikt door een ingezetene van Nederland (ingeschreven in een gemeentelijke basisadministratie), door een inwonend gezinslid van die persoon of het motorrijtuig staat ter beschikking van een organisatie of bedrijf dat in Nederland is gevestigd.
 4. 4. De vrijstelling wordt verleend aan degene die het motorrijtuig tot zijn beschikking heeft (de gebruiker). Of, als het een in Nederland gevestigd lichaam (bijvoorbeeld een bedrijf) het motorrijtuig feitelijk tot zijn beschikking heeft, dit lichaam.
 5. 5. Het kenteken van de auto waarvoor u vrijstelling vraagt moet op grond van de Wegenverkeerswet in Nederland mogen rijden. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de politie. De politie is telefonisch bereikbaar via 0900-8844 (vanuit het buitenland: +31 34 35 78 844).
 6. 6. U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik alleen elektronisch doen.
 1. 7. De vrijstelling gaat in op de begindatum die u in het formulier vermeldt. Als begindatum vult u op de aanvraag van de vrijstelling in: de datum waarop u voor het eerst met de auto of motor op de Nederlandse weg komt.
 2. 8. U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik intrekken of wijzigen, maar alleen vóór de opgegeven begindatum.
 3. 9. U kunt de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik zelf invullen, maar een familielid of een verhuur- of leasebedrijf mag dit ook voor u doen. De melding hoeft niet ondertekend te worden.
 4. 10. Een gebruiker mag voor hetzelfde motorrijtuig slechts 1 keer per jaar 2 weken vrijstelling melden.
 5. 11. U hebt alleen een vrijstelling van bpm en mrb voor de gemelde situatie (het motorrijtuig, de gebruiker en de vrijstellingsperiode). Als u tijdens de vrijstellingsperiode niet meer aan de voorwaarden voldoet, vervalt de vrijstelling en moet u direct Aangifte doen bij 1 van de bpm-aangiftepunten. U moet dan bpm en mrb betalen vanaf de eerste dag dat de auto, bestelauto of motor in Nederland is gebruikt.
 6. 12. Na de melding vrijstelling voor bpm en mrb bij kortstondig gebruik kunt u de gegevens van het formulier afdrukken. Bewaar de afdruk in de auto of bij de motor tijdens de vrijstellingsperiode.

Veel gestelde vragen over wonen in het buitenland, rijden met een nederlands kenteken in het buitenland

Mag ik rijden met een Nederlands kenteken in het buitenland?

De beantwoording van deze vraag hangt af van de specifieke regelgeving in het buitenland. Wij raden u aan contact op te nemen met de lokale autoriteiten om na te vragen wat de lokale eisen zijn.

Overige veel gestelde vragen

Ik hoor vaak over MIA-subsidie. Wat is MIA subsidie?

MIA staat voor milieu-investeringsaftrek en is een fiscale faciliteit die toekomt aan de ondernemer die juridisch bezien een bedrijfsmiddel heeft aangeschaft die als innovatief en milieuvriendelijk wordt gezien en op de zogenaamde Milieulijst staat dat jaarlijks door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt gepubliceerd. De fiscale faciliteit houdt in dat de fiscale winst voor de vennootschapsbelasting mag worden verminderd met een fiscale aftrekpost (de MIA).

De MIA is daarmee dus géén subsidie (ondanks dat dit zo wordt genoemd in het spraakgebruik) want het is geen hard bedrag dat de ondernemer ontvangt van de overheid. LeasePlan krijgt dus ook geen geld gestort op een rekeningnummer voor voertuigen die in aanmerking komen voor de MIA. De MIA is dus een fiscale aftrekpost. Er rust een latente belastingclaim op de MIA. Als blijkt dat een voertuig binnen 5 jaar uit contract gaat, moet de hoogte van de aftrekpost weer gecorrigeerd worden (er vindt een desinvesteringsbijtelling plaats).

LeasePlan berekent een korting door in het leasetarief aan de klant op basis van de vermoedelijke fiscale aftrekpost (MIA) die LeasePlan mag toepassen in haar aangifte vennootschapsbelasting.